Giới thiệu

Những câu hỏi bạn đọc hay tìm

Lịch sử hình thành : Năm 1868, Thư viện các Đô đốc, Tống đốc Nam Kỳ (hay Tư viện Soái phủ Nam Kỳ) được thành lập theo sắc lệnh của Phó Đô đốc Ohier. Năm 1882, Thư viện đổi tên thành Thư viện Tư liệu Chính phủ Nam Kỳ thuộc Pháp (Bibliothèque de Documentation du Gouvement de la Cochinchine Francaise) và trở thành thư viện công cộng đầu tiên của Việt Nam.

Xác lập kỷ lục năm 2008 về “ Bức tranh Vẽ bằng màu sáp màu dài nhất Việt Nam" :

Phòng Đọc Báo-Tạp chí : Phòng đọc Báo - tạp chí đáp ứng nhu cầu giải trí, tìm kiếm tất cả thông tin trên mọi lĩnh vực liên quan đến báo và tạp chí. Với nguồn tài nguyên đa dạng gồm các thể loại ngôn ngữ: Việt 97%, Anh, Pháp, Hoa.

Bộ phận phục vụ người khiếm thị : Chức năng: - Tổ chức các dịch vụ thư viện phục vụ nhu cầu sách báo, thông tin cho người khiếm thị (NKT). - Khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin của người khiếm thị. - Sản xuất tài liệu thay thế phục vụ người khiếm thị.

Cơ cấu tổ chức :

saf sa sa dsa : asfafsaf

Phòng Thông Tin Tư Liệu : Phòng Thông Tin Tư Liệu tiền thân là phòng Thư Mục, có nhiệm vụ biên soạn thư mục, xây dựng cơ sở dữ liệu kho tin của thư viện và cung cấp thông tin theo yêu cầu cho bạn đọc.

Giấy khen của Chủ tịch Tỉnh Xiêng Khoảng – Lào tặng Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM năm 2017 :

Cờ Thi đua Bộ Văn hóa, Thông tin và Du lịch tặng năm 2018 :

Phòng Tin học : Quản trị hệ thống thông tin của thư viện và hệ thống thư viện công cộng của Thành phố.